ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

ОБЯВЛЕНИЕ ЦЕНИ 2024 Г

Съгласно чл. 20 от ЗРВКУ "ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица публикува утвърдените с

Решение № Ц-29 / 22.12.2023 г на КЕВР цени на ВиК услуги,

предоставяни от "ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица,

които влизат в сила от 01.01.2024 г, както следва:

- доставяне вода на потребителите   -      1,620 лв/ м3

- отвеждане на отпадъчни води         -      0,278 лв/м3

Утвърдените цени са без включен ДДС