ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

обявление цени на ВиК улуги за 2023 г

Съгласно чл. 20 от ЗРВКУ "ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица публикува утвърдените с

Решение № БП-Ц-31 / 30.12.2022 г на КЕВР цени на ВиК услуги,

предоставяни от "ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица,

които влизат в сила от 01.01.2023 г, както следва:

- доставяне на вода на потребителите   -      0,899 лв/ м3

- отвеждане на отпадъчни води             -      0,153 лв/м3

Утвърдените цени са без включен ДДС