ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

цени 2020 г

                                        "ВиК - Берковица" ЕООД

уведомява своите потребители, че с Решение № Ц-37 от 23.12.2019 г на КЕВР

са утвърдени, считано от 01.01.2020 г , следните цени без ДДС на

ВиК услуги, предоставяни от "ВиК - Берковица" ЕООД:

 

         цени на ВиК услуги     лв/куб.м без ДДС
доставяне вода на потребителите 1,016
отвеждане на отпадъчни води 0,194